Termòmetre Lingüístic I Marc d'Ensenyament de Llengües Vives

Què és el Marc d’Ensenyament de Llengües Vives

El Termòmetre Lingüístic queda inclòs en el Marc d’Ensenyament de Llengües Vives, un marc de referència fonamentat per a l’elaboració del projecte d’ensenyament plurilingüe a les escoles de llengua catalana, obert a les llengües romàniques amb l’anglès com a llengua transnacional. Aquest document proposa itineraris diferencials segons la competència lingüística dels infants. La proposta ha estat discutida i elaborada per un grup de professionals i estudiosos de les diverses disciplines reunits a la XLVI Universitat Catalana d’Estiu de 2014, convocats per la Societat Catalana de Pedagogia i la Delegació a Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans, i va ser presentada a la Universitat Catalana d’Estiu de 2015

El MELvives està estructurat en: modelsVives

a) Principis  com a fonamentació en coneixements científics acceptats.
b) Finalitats de l’ensenyament plurilingüe.
c) Tensions que cal preveure i balanceig adequat a les polaritats.

d) Referents que han de guiar la presa de decisions.

Tots aquests apartats aborden assumptes com:
a) L’oralitat de la llengua, articulació, configuració de pensament.
b) La transferència lingüística entre llengües.
c) La introducció de llengües estrangeres.

d ) La didàctica per a la consolidació de les llengües estrangeres amb plantejament plurilingüe.

A partir de la pàgina 19, s’ofereixen  tres models de referència que pretenen guiar les escoles o col·legis en la presa de decisions per dissenyar itineraris i concretar actuacions que permetin avançar cap a la pràctica d’enfocaments didàctic plurilingües i que impliquin totes les etapes, així com la totalitat del professorat.

Així mateix, apunten cap a una organització flexible que trenqui la indissoluble unitat grup classe i que permeti afrontar el tractament de la diversitat  des de perspectives noves.

Els models, que prenen com a base la diferenciació d’itineraris segons la competència de l’alumnat, es poden aplicar en major o menor grau segons les possibilitats de cada escola. Així mateix, es pot dissenyar un model propi triant-ne un dels tres i incorporant-hi elements dels altres dos.

Col·labora en formació: