Termòmetre Lingüístic I Marc d'Ensenyament de Llengües Vives

Presentació i justificació del programa

Aprendre diverses llengües és una oportunitat i una necessitat, no només per mera exigència del mercat laboral, sinó perquè, al capdavall, l’aprenentatge de llengües i cultures estrangeres ens obre la porta a entendre el món des d’altres perspectives i sensibilitats, alhora que ens ajuda a comprendre les maneres diferents de segmentar la realitat, atès que cada sistema lingüístic aporta la seva cosmovisió i els seus filtres de simbolització

L’aprenentatge convenMapaEuropa1cional i el tractament uniforme de la llengua no pot donar resposta a una societat tan diversa com la nostra. Doncs sovint, es programa l’ensenyament de la llengua per a la franja intermèdia d’alumnes..

Així mateix, hem volgut trasplantar models d’altres països, en comptes d’elaborar-ne un de propi que s’ajusti a la nostra realitat sociocultural. Aquest fet s’ha materialitzat en un model d’aprenentatge de llengües que posa l’infant a aprendre una llengua partint de zero, situació poc motivadora si es repeteix amb cada llengua que  s’enfronta.  Es deixa d’aprofitar la proximitat entre llengües i iniciar-se en un aprenentatge receptiu que permetria a l’infant constatar que cap llengua no és territori del tot desconegut, si s’hi accedeix aprofitant el cabal de coneixement que ja es té d’una altra que pertany a la mateixa família lingüística.

Col·labora en formació: