Termòmetre Lingüístic I Marc d'Ensenyament de Llengües Vives

GRUP DE TREBALL – L’EXPRESSIÓ ESPONTÀNIA. PAUTA D’OBSERVACIÓ

SCP/eR3/gtPEE

Grup de treball restringit a docents seleccionats.

 

 

 

TERMINI MÀXIM PER A LA INSCRIPCIÓ: 20 de desembre de 2016

Tots estem d’acord que parlar bé no només ens permet expressar, afirmar, opinar, argumentar…, sinó que també ens permet respondre, intervenir i participar oportunament per animar, per disculpar-nos, per demanar i per oferir-nos als altres. Parlar bé ens permet acceptar ser contradit pels altres i exposar-nos a les crítiques amb esperit constructiu. Parlar bé ens permet trobar els mots adients a cada situació, ens permet comprendre el món amb profunditat per poder implicar-nos en la societat de manera activa i solidària, ens permet no deixar-nos dominar ni imposar-nos als altres, ens permet defensar els nostres drets i complir els nostres deures, desenvolupant-nos i projectant-nos en tots els sentits.

Ens cal assumir que ensenyar a parlar bé no només és donar l’oportunitat als infants d’expressar-se lliurement. Hem de saber que el llenguatge oral es configura a partir de quatre habilitats que es desenvolupen a partir d’uns usos i unes intencionalitats que hem de preveure i per a les quals hem de trobar els escenaris adients. Hem d’explorar la didàctica i trobar solucions metodològiques.

Així doncs, cal dissenyar una avaluació integrada en el procés d’aprenentatge que ens permeti autoregular-lo.

Hem de dotar-nos d’indicadors clars d’evidència compartida per veure el nivell d’adquisició de cada habilitat. La percepció personal, per bé que honesta, no és fiable, i encara menys precisa si no disposem d’un referent extern construït, contrastat i acceptat. Amb consistència pedagògica podem disposar d’una escala que anirem afinant amb les aportacions professionals. Cada equip docent pot procedir a l’autoavaluació amb conjunció de valoracions individuals o de sessions d’equips dialogades entre iguals. Amb un cert recorregut pràctic i reflexió col·laborativa podrem disposar d’un instrument, una escala d’indicadors fiables amb criteris precisos.

En aquest sentit, l’observació directa i els enregistraments d’infants en situació d’oralitat, seran l’eina més consistents per al debat compartit i la construcció de la pauta de valoració.

 

OBJECTIUS

  • Elaborar una pauta o instrument d’avaluació de l’expressió espontània  que pugui ser aplicat pel centre educatiu i contrastat externament.
  • Redactar els indicadors del vivell de desenvolupament de les diverses habilitats.
  • Desglossar cada indicador amb criteri de consolidació segons una escala de tres graus.
  • Debatre i decidir els nivells d’adquisició de cada habilitat segons indicadors d’evidència i baremació homologada.
  • Realitzar pilotatge en centre educatiu.

CONTINGUTS:

  • Elements i estructura de la pauta d’avaluació.
  • Indicadors de nivell de desenvolupament de les habilitats orals
  • Criteris de consolidació segons escala baremada
  • Aplicació pilot

PONENTS:

Miquela Sastre, Enriqueta Garriga, Elisabeth Dulcet

 

Acreditació 30 hores Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (en tràmit)

departamentlogo

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I FASES

DESTINATARIS:  és un grup de treball adreçat docents d’Educació Infantil i Cicle Inicial pertenenyents a escoles que han iniciat un procés de reflexió sobre l’expressió espontània dels infants i l’avaluació de la mateixa.

NOMBRE D’INSCRITS: Es poden inscriure dues o tres persones per centre educatiu.

PRIMERA FASE: Enregistraments

Del dia  11 de gener de 2017  fins el dia de la jornada formativa: els assistents hauran d’enregistrar els infants en situació d’oralitat. (5 hores)

S’aconsella vídeos o fragments curs, de 2 o tres minuts, Així mateix, cal evitar enregistrar única i exclusivament la cara de l’infant, sinó que cal que es pugui veure la interacció amb el mestre i la situació de context.

El dia 10  de gener de 2016:  es trametrà el document inicial. El dia de la posada en comú  els components del grup de treball han donaran resposta de la seva recepció i comprensió, l’aplicabilitat que veuen a la seva escola i el valor formatiu que té per a ells, prèvia discussió en centre (10 hores)

SEGONA FASE:  1ª sessió presencial

Contribució inicial al document: esmenes, correccions…

Posada en comú de les contribucions i posterior taller pràctic a partir dels enregistraments adreçat a les escoles de nova incorporació (4 hores)

Escoles de la província de Barcelona: trobada el 21 de gener de 2017, de 9:00h a 11:00h – Coordinadora Enriqueta Garriga-

Escoles de la província de Girona: trobada el 28 de gener de 2017, de  9:00h a 11:00h – Coordinadora Enriqueta Garriga –

Escoles de Tarragona: trobada el 11 de febrer de 2017, de 9:00h a 11:00h – Coordinadora a determinar-

Escoles de Lleida: trobada el 18 de febrer  de 2017, de 9:00h a 11:00h – Coordinadora Carme Moncasí-

TERCERA FASE: Reelaboració del document per part dels ponents

Del 20 de febrer al 20 de març: Lliurament de les contribucions.

QUARTA  FASE Del 20 de març al 20 d’abril . Reelaboració del document per part dels ponents.

CINQUENA  FASE: Del 20 d’abril al 30 de juny. Autoaplicació i anàlisi en centres (10 hores)

SISENA FASE: Segona sessió presencial.

El 10 de juliol a l’Institut d’Estudis Catalans. Valoració de la funcionalitat i validesa de la pauta de valoració.

 

Inscriviu-vos a través d’aquest aplicatiu.

APLICATIU D’INSCRIPCIÓ ALS GRUPS DE TREBALL

DIRECTORI DE PARTICIPANTS

Col·labora en formació: