Termòmetre Lingüístic I Marc d'Ensenyament de Llengües Vives

GRUP DE TREBALL- Descriptors de l’escola plurilingüe

imatge-grup-de-treball-1

SCP/eR3/gtDEP

Grup de treball restringit a directius escolars seleccionats.

TERMINI MÀXIM D’INSCRIPCIÓ: 20 de desembre de 2016

Cada escola ha de fer el seu procés cap a l’ensenyament plurilingüe. Ja no en podem dubtar en la societat actual globalitzada. Cal garantir l’entesa universal sens perjudici de la diversitat de llengües, diversitat de pensament, diversitat de comprensió i explicació de la realitat.  Hi ha, no una sinó moltes llengües vives. Una és la llengua del territori, d’altres són llengües vives per la presència de parlants i de comunitats de parlants, algunes són llengües vives en les relacions comercials i en els grups de viatgers o turistes.

Les llengües estan en contacte i es contaminen transferint-se paraules, fonètica, estructures o expressions. Cal aprendre-les en contacte per fer-ne un bon aprenentatge.  Els professors que ensenyen una llengua han de conèixer quina és la llengua de l’alumne i algunes característiques diferencials.

Hem de dotar-nos d’indicadors clars d’evidència compartida per veure com avancem en fer l’escola plurilingüe. La percepció personal, per bé que honesta, no és fiable, i encara menys precisa si no disposem d’un referent extern construït, contrastat i acceptat. Amb consistència pedagògica podem disposar d’una escala que anirem afinant amb les aportacions professionals. Cada equip docent pot procedir a l’autoavaluació amb conjunció de valoracions individuals o de sessions d’equips dialogades entre iguals. Amb un cert recorregut pràctic i reflexió col·laborativa podrem disposar d’un instrument, una escala d’indicadors fiables amb criteris precisos.

OBJECTIUS

  • Elaborar una pauta o instrument d’autoavaluació que pugui ser aplicat pel centre educatiu i contrastat externament.
  • Redactar els indicadors de l’escola que fa un ensenyament efectiu plurilingüe
  • Desglossar cada indicador amb criteri de consolidació segons una escala de tres graus.
  • Debatre i decidir quan una escola pot ser considerada plurilingüe segons indicadors d’evidència i baremació homologada.
  • Realitzar pilotatge en centre educatiu.

CONTINGUTS:

  • Elements i estructura de la pauta o ‘instrument d’autoavaluació.
  • Indicadors de l’escola plurilingüe
  • Criteris de consolidació segons escala baremada
  • Aplicació pilot

PONENTS:

Martí Teixidó, Francesc Blanch, Neus Lorenzo

 

Acreditació 30 hores Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (en tràmit)

departamentlogo

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I FASES

DESTINATARIS: és un grup de treball adreçat a equips directius i/o responsables dels projectes plurilingüístics dels centres educatius.

NOMBRE D’INSCRITS: Es poden inscriure dues o tres persones per centre educatiu.

PRIMERA FASE:  El dia 20 de desembre es trametrà el document inicial. Abans de la jornada formativa gener els components del grup de treball han d’haver donat resposta de la seva recepció i comprensió, l’aplicabilitat que veuen a la seva escola i el valor formatiu que té per a ells. (10 hores)

Aquesta resposta es lliurarà per escrit i es debatrà el dia de la sessió presencial de cada territori.

SEGONA FASE:  1ª sessió presencial

Posada en comú de les contribucions, esmenes, correccions…. Intercanvi d’impressions  i posterior traspàs a les escoles de nova incorporació (4 hores)

Escoles de la província de Barcelona: trobada el 21 de gener de 2017, de 9:00h a 11:00h – Coordinadora Neus Lorenzo-

Escoles de la província de Girona: trobada el 28 de gener de 2017, de  9:00h a 11:00h – Coordinadora Gemma Padilla –

Escoles de Tarragona: trobada el 11 de febrer de 2017, de 9:00h a 11:00h – Coordinadora a determinar-

Escoles de Lleida: trobada el 18 de febrer de 2017, de 9:00h a 11:00h – Coordinador Francesc Blanch-

TERCERA FASE: Del 20 de febrer  al 20 de març. Lliurament del document de contribucions prèvia posada en comú a l’equip docent del centre educatiu. (10 hores)

QUARTA FASE:  Del 20 de març al 20 d’abril.  Reelaboració del document per part dels ponents.

CINQUENA FASE: Del 20 d’abril al 30 de juny. Pilotatge en centres. Autoaplicació i  anàlisi dins el centre educatiu.

SISENA FASE: 12 de juliol. Segona sessió presencial conjunta per a la valoració de la funcionalitat i validesa de la pauta d’autoavaluació.

 

Inscriviu-vos a través d’aquest aplicatiu.

APLICATIU D’INSCRIPCIÓ ALS GRUPS DE TREBALL

DIRECTORI DE PARTICIPANTS

Col·labora en formació: